Algemene voorwaarden voor lsDevign

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 06/02/2024.

Contactinformatie:
lsDevign CommV.
Dhr. Laurens Spaey
Driekoningen 12
8810 Lichtervelde
Tel. +32(0) 496 63 76 11
info@lsdevign.be

Toepassing

Deze algemene voorwaarden gelden op alle promotionele kortingen van en overeenkomsten met lsDevign. Door het plaatsen van een bestelling bij of het schriftelijk bevestigen van een offerte aan lsDevign erkent de klant de algemene voorwaarden van lsDevign te aanvaarden.

Offertes & orderbevestigingen

Alle offertes van lsDevign zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van schriftelijke aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na de offertedatum, tenzij anders vermeld.

De overeenkomst tussen de klant en lsDevign komt tot stand wanneer de klant diens schriftelijk akkoord betreffende een gewijzigde of ongewijzigde offerte bezorgt aan lsDevign. Dit kan enkel door middel van het ondertekenen van de bezorgde offerte. Dergelijke schriftelijke orderbevestiging verbindt de klant en vervangt alle eerder schriftelijk afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

Hoewel een offerte kan bestaan uit een opsplitsing van prestaties met elk hun corresponderende prijs, wordt deze niet aanzien als deelbaar. Dergelijke offertes verplichten lsDevign niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij bijvoorbeeld een gefaseerd project wordt overeengekomen.

De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van het in de offerte bepaalde voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte.

Promoties, eerder overeengekomen kortingen en in het verleden gemaakte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Annulatie van de bestelling

De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang lsDevign haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat. In dat geval wordt het betaalde voorschot integraal terugbetaald aan de klant.

Indien lsDevign reeds werkzaamheden heeft aangevat op het moment van annulatie door de klant, dan verbindt de klant zich ertoe om een schadevergoeding te betalen van 30% van het totaalbedrag van de factuur. In dit geval wordt het reeds betaalde voorschot meegenomen in de berekening van de totale schadevergoeding.

Levering

De datum van levering wordt aanzien als een indicatie en verbindt lsDevign niet.

Het overschrijden van de opgegeven leverdatum geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst met lsDevign.

Indien beide partijen uitdrukkelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant:

  • In gebreke blijft omwille van het niet tijdig bezorgen van de benodigde informatie, documenten, originelen, beelden of het niet tijdig aanvaarden van verbeterde ontwerpen.
  • Bijkomende bestellingen plaatst.

Risico

Alle producten die eigendom zijn van de klant en die toevertrouwd worden aan lsDevign, worden toevertrouwd op risico van de klant.

Betaling

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 35% van het totale factuurbedrag.

Bij levering van de bestelling is de klant het resterende factuurbedrag verschuldigd aan lsDevign, zijnde 65% van het totale factuurbedrag.

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag (15 dagen na de factuurdatum) door overschrijving op het rekeningnummer van lsDevign (terug te vinden op facturen, offertes en de website van lsDevign).

Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan lsDevign een nalatigheidsintrest verschuldigd van 8% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

lsDevign behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.

Toegestane en schriftelijk bevestigde kortingen vervallen onmiddellijk bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Protest

Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan lsDevign te worden bezorgd binnen een termijn van 8 werkdagen. Deze termijn vangt aan:

  • Daags na levering voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten.
  • Op de factuurdatum voor klachten of betwistingen met betrekking tot de factuur.

Wanneer de klant zich niet beroept op diens recht op protest of wanneer dit niet binnen de hierboven vermelde termijn gebeurt, worden diensten of facturen definitief als aanvaard beschouwd en is de klant betaling verschuldigd aan lsDevign.

Algemene aansprakelijkheid

lsDevign verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten op professionele en correcte wijze uit te voeren, met respect van de geldende overeenkomst tussen beide partijen.

lsDevign is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van projecten of levering van diensten die te wijten zijn aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

lsDevign of diens aangestelden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte fouten in de levering van diensten, behoudens in geval van bedrog.

lsDevign zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die meent te volgen uit de levering van haar diensten, zoals: verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel of verlies van tijd.

De aansprakelijkheid van lsDevign met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is beperkt tot ofwel:

  • de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs
  • ofwel het opnieuw uitvoeren van de schriftelijk overeengekomen diensten

De totale aansprakelijkheid van lsDevign zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan lsDevign werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft lsDevign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt lsDevign geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

De opdrachtgever erkent het e-mailverkeer tussen de partijen als rechtsgeldig bewijsmiddel.

De feilloze werking van soft- en hardware kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de configuratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…). Door een fout in de werking van soft- en / of hardware kan er zich een onaangekondigd verlies van gegevens voordoen.

De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Intellectuele eigendomsrechten

Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

De Intellectuele Eigendomsrechten van de visuele presentatie verbonden van de door lsDevign gecreëerde website worden overgedragen aan de klant na betaling van de factuur voor de geleverde diensten.

De Intellectuele Eigendomsrechten van de ontwikkelde en / of geschreven code verbonden van de door lsDevign gecreëerde website worden nooit overgedragen aan de klant. De klant krijgt enkel een gebruikslicentie met betrekking tot de code.

Indien de geleverde website foto’s of illustraties bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door lsDevign werden aangeleverd via externe kanalen (zijnde al dan niet betalende online bibliotheken), dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en illustraties verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald door deze externe kanalen. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. lsDevign verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van lsDevign ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen.

De klant zal lsDevign onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van lsDevign waarvan hij kennis neemt.

lsDevign verbindt zich ertoe ten allen tijde Intellectuele eigendomsrechten van merknamen, afbeeldingen en illustraties, teksten, … van klanten te respecteren.

Webhosting & domeinnamen

Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt lsDevign samen met Combell, een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in diens Service Level Agreement (SLA), die aangepast kan worden door de hostingpartner.

De hostingdiensten worden door lsDevign jaarlijks verstrekt aan de klant, mits betaling door de klant van de daarmee gepaard gaande verschuldigde vergoeding.

De klant is volledig vrij om de kosten voor webhosting en het behoud of de registratie van de domeinnaam, of de contractuele verplichtingen die daarmee gepaard gaan, volledig op zich te nemen.

De prijzen voor het aanbieden van webhosting worden jaarlijks aangepast. De klant wordt hiervan telkens schriftelijk op de hoogte gesteld bij de ingang van het nieuwe kalenderjaar.

Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan lsDevign over te maken per e-mail, waarop akkoord verkregen wordt door antwoord van lsDevign.

Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn aan lsDevign. lsDevign kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

Onderhoudscontracten

lsDevign biedt klanten de mogelijkheid om een onderhoudscontract aan te gaan. De kostprijs voor het onderhoudscontract wordt door lsDevign jaarlijks doorgerekend aan de klant.

De prijzen voor het aanbieden van een onderhoudscontract worden jaarlijks aangepast. De klant wordt hiervan telkens schriftelijk op de hoogte gesteld bij de ingang van het nieuwe kalenderjaar. De prijzen voor het aanbieden van een onderhoudscontract kunnen variëren naargelang de omvang van het project of de geleverde dienst.

Indien de klant ervoor kiest om geen onderhoudscontract af te nemen bij lsDevign, dan zullen support opdrachten waarvoor programmeer- of instellingswerk vereist is in regie worden uitgevoerd.

Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan lsDevign over te maken per e-mail, waarop akkoord verkregen wordt door antwoord van lsDevign. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn aan lsDevign.

Beëindiging van de overeenkomst

Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft lsDevign het recht om:

  • Ofwel de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen.
  • Ofwel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, kan worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

De beëindiging van de overeenkomst zal echter niet worden voltrokken alvorens er door beide partijen is getracht om binnen een redelijke termijn een minnelijke regeling te bekomen.

Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door lsDevign verleende diensten betalen, alsook de kosten die lsDevign moet maken als gevolg van deze beëindiging.

Bij beëindiging van de overeenkomst wordt het door de klant reeds betaalde voorschot niet terugbetaald.